Zaštita podataka

Informacije u skladu sa sadržajem Zakona o zaštiti podataka (Narodne novine br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)

 

Odgovorna pravna osoba:

MAKIĆ IMMOBILIE j.d.o.o.,

sa sjedištem u Umagu, Augustina Vivode 22,

OIB: 50231539750,

Voditelji zaštite podataka: Sabina Makić, Michael Hochsteger

Naš newsletter s informacijama o ponudama nekretnina tvrtke MAKIĆ IMMOBILIE j.d.o.o., već je dostavljen elektroničkom poštom. Ovdje vas obavještavamo o novim ponudama, blogovima, događajima, datumima, aktivnostima, kao i reklamnim i marketinškim kampanjama tvrtke MAKIĆ IMMOBILIE j.d.o.o., kao i njihovim partnerima.

 

Sada vas obavještavamo da će Zakon o zaštiti podataka kojim se osigurava provedba Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. god. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage  Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) u cijelosti stupiti na snagu 25. svibnja 2018. godine. Važno je naglasiti kako se ovaj Zakon ne odnosi na obradu osobnih podataka koju obavljaju nadležna tijela u svrhu sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući zaštitiu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihova sprečavanja, kao i na područje nacionalne sigurnosti i obrane.

Pažljivo i savjesno ćemo nastaviti obrađivati Vaše osobne podatke.

Tvrtka MAKIĆ IMMOBILIE j.d.o.o. pridržava se samo aktualnog zakonodavstva, te ćemo Vam u skladu sa svakom promjenom ažurirati sve informacije, a koje se tiču obrade Vaših osobnih podataka.

 

Obavljamo sljedeće kategorije podataka za slanje našeg biltena: ime i prezime, adresu e-pošte i poštanski broj vašeg prebivališta.

 

Vaši podaci neće se prenijeti u treću državu ili međunarodnu organizaciju. Prikupljeni podaci obrađuju isključivo MAKIĆ IMMOBILIE j.d.o.o.- prema odredbama Zakona o zaštiti podataka (Narodne novine br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12).

Podaci će biti pohranjeni tijekom trajanja vašeg pristanka. Čim opozovete svoj pristanak, vaši će se podaci odmah izbrisati. Imate pravo u bilo kojem trenutku opozvati svoj pristanak putem e-maila na info@makic.eu.

 

Imate pravo u bilo kojem trenutku dobiti informacije o podacima, ispraviti, brisati i ograničiti obradu podataka, kao i pravo prigovora na obradu podataka i pravo na prenosivost podataka. Ta prava mogu se potraživati pod info@makic.eu. Imate pravo žaliti se Agenciji za zaštitu podataka.

 

Zadovoljstvo nam je i dalje vas obavještavati o našim aktivnostima putem našeg newslettera!

Compare

Enter your keyword